Những yếu tố nên Chọn chồng tuổi ẤT TỴ

Tánh người vợ lòng hay lo tính, miệng hay rầy nói, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ lời tiếng bất hòa, chung ở với nhau nhẫn nại làm ăn ngày hậu đặng nên nhà.

tuoi-ty

Nếu phạm số thay đổi dầu lựa chọn tuổi tốt cách mấy cũng không tránh khỏi số đã định, còn số đặng một chồng một vợ rủi gặp tuổi kỵ cũng có thể giảm và hy vọng ở đặng, đó là điều rất cần cho việc .

Duyên tiền định: Mỗi phần luận đoán được chia làm 3 phần: đại kỵ, hiệp hôn tốt và chú giải thêm. Tất cả đều là suy luận và phỏng đoán bởi lẽ, sự thành bại trong hôn nhân còn phải phụ thuộc vào những yếu tố chính như: Phước đức mà mình tạo ra, phước đức cha mẹ để lại và phước đức mà con cái đem đến. Vậy nên, đây chỉ là tài liệu tham khảo.

Tuổi: ẤT TỴ
(Đại Kỵ Hiệp Hôn)

Trai tuổi Ất Tỵ đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây.
Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Ất Tỵ.
1. Chồng tuổi Ất Tỵ vợ tuổi Mậu Thân
Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi
ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)
2. Chồng tuổi Ất Tỵ vợ tuổi Giáp Dần
Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi
ở đời với nhau phạm (Biệt Ly và Tuyệt Mạng)
3. Chồng tuổi Ất Tỵ vợ tuổi Canh Thân
Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi
ở đời với nhau phạm (Biệt Ly
4. Chồng tuổi Ất Tỵ vợ tuổi Nhâm Dần
Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi
ở đời với nhau phạm (Biệt Ly và Tuyệt Mạng)

Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 19, 25, 31, 37, 43, 49, 55 tuổi.
Gái tuổi này kỵ có chồng năm 19, 25, 31, 37, 43, 49, 55 tuổi.
Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng.
Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1, tháng 7 âm lịch trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi.
Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Tuất mới nhằm căn duyên.

XIN LƯU Ý

Trai tuổi Ất Tỵ sanh tháng 2, 6, 3, 7, 8, 10 và tháng 12 âm lịch, như sanh nhằm mấy tháng
này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ.
Gái tuổi Ất Tỵ sanh tháng 7, 8, 10 và tháng 11 âm lịch, như sanh nhằm mấy tháng này có
số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng.
Còn sanh nhằm tháng 9 và tháng 12 âm lịch, số khắc con, khó sanh và khó nuôi.

Tuổi: ẤT TỴ
(Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) 

Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi ẤT TỴ
(Chồng vợ đồng một tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian, qua hạn sẽ lập nên, hào tài trung bình, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà đủ dùng.
Tánh người vợ lòng hay lo tính, miệng hay rầy nói, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ lời tiếng bất hòa, chung ở với nhau nhẫn nại làm ăn ngày hậu đặng nên nhà.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, về tánh ý nên nhẫn nại làm ăn đặng.

Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi BÍNH NGỌ
(Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo, làm ăn không đặng khá, hào tài đủ dùng, hào con trung bình, sanh con đầu là gái hạp, vật dụng trong nhà khiếm dụng.
Tánh người vợ hay rầu lo, ít vui vẻ, tánh lạt lòng, hay có bệnh nhỏ, ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp, ở với nhau cần năng và chung lo làm ăn đặng ấm no.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên bền chí và kiên cố .

Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi ĐINH MÙI
(Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá, nhưng buổi thành bại nhiều phen, của tiền hay hao tản, hào tài ấm no, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà thường dùng.
Tánh người vợ tánh sáng, lanh lẹ, hay giao thiệp, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ở với nhau vợ chồng ít đặng hạp ý, việc làm ăn đồng lo cũng đặng lập nên.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về hào tài hay luân chuyển.

Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi KỶ DẬU
(Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn dễ dàng, lo tính việc chi đều thông suốt, trong ngoài thuận ý, hào tài thạnh vượng, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang.
Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ cũng có phần hòa hạp, ở với nhau làm ăn tốt.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, hưởng sự hạnh phúc ấm no.

Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi CANH TUẤT
(Chồng lớn hơn vợ Ẹ tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá, quí nhơn trọng đãi, hoặc có có chút ít chức phận thêm tốt, hào tài trung bình, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà khiếm dụng.
Tánh người vợ tánh sáng, hay lo tính, chân hay đi nhiều, bản thân có tiểu tật, ý tình vợ chồng hòa hạp, chung sống với nhau chung lo làm ăn sẽ đặng trở nên.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.

Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi TÂN HỢI
(Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, ở trong cảnh thiếu nghèo một thời gian, qua hạn sẽ làm nên, hào tài tương vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.
Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ở với nhau vợ chồng hay tương xung, ít hạp ý, việc làm ăn nhẫn nại ngày hậu đặng nên.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, ngày sau sẽ lập nên, về ý tình vợ khá kiên nhẫn.

Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi NHÂM TÝ
(Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng buổi đầu thường gặp cảnh thiếu nghèo, làm ăn khó mở mang, qua thời gian làm ăn mới đặng tốt, hào tài ấm no, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà đủ dùng.
Tánh người vợ vui vẻ, có duyên, hay giao thiệp, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ lời tiếng ít đặng hòa hạp, chung ở với nhau đồng lo làm ăn đặng.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, ngày hậu làm ăn đặng trung bình.

Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi QUÍ SỬU
(Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu hoặc, còn thiểu phước thì đặng khá, trong ngoài sắp đặt đều thuận ý, hào tài phát đạt, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng.
Tánh người vợ lòng hay lo tính, có duyên, vui vẻ, hay có tiểu bệnh, có tay tạo giữ tiền tài, ý tình vợ chồng hòa hạp, chung sống với nhau làm ăn đặng nên nghiệp cả.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, đặng hưởng cảnh hạnh phúc an bình.

ĐOÁN PHỤ THÊM

Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi ẤT MẸO
(Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài bình thường, hào con thiểu số.
Tánh người vợ hay hòa thuận với đời, hay yêu chuộng người, bản thân hay có tiểu bệnh, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn hưởng cảnh ấm no.

Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi BÍNH THÌN
(Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài bình thường, hào con trung bình.
Tánh người vợ chân hay đi, tánh sáng, bôn ba, hay lo tính, trong mình có tiểu tật, tánh tình chồng vợ hòa thuận, chung sống làm ăn nên nhà.

Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi ĐINH TỴ
(Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài trung bình, hào con trung bình.
Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng lời tiếng ít hòa hạp, việc làm ăn hậu tốt.

Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi MẬU NGỌ
(Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con đa số.
Tánh người vợ lanh lẹ, vui vẻ, có duyên, có số tạo giữ tiền tài, lời nói hay thắc mắc, tánh tình chồng vợ đặng hòa hạp, việc làm ăn đặng ấm no.

Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi KỶ MÙI
(Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con đông đủ.
Tánh người vợ thông minh, hay lo tính, có duyên, vui vẻ, ăn nói việc chi cũng dễ, ở với nhau vợ chồng hòa thuận, chung sống sẽ nên nhà.

Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi TÂN DẬU
(Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con thiểu số.
Tánh người vợ hiền, ít nói, hay hòa hạp với đời, hay có tiểu bệnh, ý tình vợ chồng hòa hạp chung sống làm ăn mới ấm no.

Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi NHÂM TUẤT
(Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài bình thường, hào con đông đủ.
Tánh người vợ thông minh, lanh lẹ, hay giao thiệp, it thua ai, làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp, khá kiên cố làm ăn tốt.

Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi QUÍ HỢI
(Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con đông đủ.
Tánh người vợ hi ền, ch ỉnh tề, thông minh, làm có tài cũng thường bị hao t ài, ở với nhau vợ chồng hay xung khắc, nên kiên nhẫn làm ăn đặng ấm no.

Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi GIÁP THÌN
(Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng, lo tính đều thông suốt, trong ngoài sắp đặt yên thuận, hào tài thạnh vượng, hào con thiểu số, sanh con đầu là gái hạp.
Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng ít hòa hạp, ở với nhau làm ăn mới đặng nên sự nghiệp.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, hưởng cảnh ấm no và bình ấm no.

ĐOÁN PHỤ THÊM

Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi TÂN SỬU
(Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con đông đủ.
Tánh người vợ lanh lẹ, hay giao thiệp, hay đi nhiều, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ý tình vợ chồng ít hòa hạp, nên kiên cố làm ăn nên nhà.

Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi CANH TÝ
(Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ no, hào con đa số.
Tánh người vợ chân hay đi, hay lo tính, hay có bệnh nhỏ, ở với nhau vợ chồng ít hạp ý, chung sống cần năng mới ấm no.

Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi KỶ HỢI
(Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con đông đủ.
Tánh người vợ hay rầu lo, ít vui vẻ, tánh lạt lòng, hay có tiểu bệnh, lời nói hay thắc mắc, ý tình vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn chung lo ấm no.

Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi MẬU TUẤT
(Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con đông đủ.
Tánh người vợ hay rầu lo, vui vẻ, tánh sáng, có số tạo tiền tài, ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít hòa hạp, chung lo đặng nên sự nghiệp.

Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi ĐINH DẬU
(Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con thiểu số.
Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, tánh sáng, có số tạo giữ tiền tài, ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít hòa hạp, chung lo đặng nên sự nghiệp.

CHÚ THÍCH:

1- NHỨT PHÚ QUÝ: Là giàu có hay dư giả

Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhứt Phú Quý và số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, lại đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, đặng 3 điểm cộng lại tất nhiên sẽ tạo nên một sự nghiệp lớn lao, sống trong cảnh phù hoa hạnh phúc.

Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Nhứt Phú Quý và thêm mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, nhưng không đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt ở 2 điểm mà thôi, tất nhiên cũng tạo nên sự nghiệp khá giả, sống trong cảnh ấm no.

Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhứt Phú Quý mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và không đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì chỉ có phần hơi để làm ăn mà thôi.

2- NHÌ BẦN TIỆN: Là nghèo hèn hay thiếu thốn

Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhì Bần Tiện và số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt, lại không hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, có nhiều điểm xấu cộng lại, tất nhiên sẽ sống trong cảnh khốn khổ, vất vả không nơi nương tựa, thiếu ăn thiếu mặc.

Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Nhì Bần Tiện và số mạng cá nhân của vợ chồng không đặng tốt, nhưng đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng 1 phần mà thôi, tất nhiên sự sống cũng tạo gọi đủ no và tạo đ ặng nơi ăn chốn ở.

Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhì Bần Tiện mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng hai phần mà thôi, tất nhiên ngày hậu cũng tạo nên nhà cửa sống trong cảnh bình đẳng ấm no.

3- TAM VINH HIỂN : Là quyền tước hay chức phận

Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tam Vinh Hiển và số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, lại đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, có nhiều điểm tốt cộng lại, tất nhiên sẽ có quyền tước cao sang, đặng có danh giá bốn phương, nhiều người kính mến.

Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Tam Vinh Hiển và số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, nhưng không đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng có 2 phần mà thôi, tất nhiên đặng có danh giá chức tước tầm thường, cũng có địa vị với xã hội.

Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tam Vinh Hiển mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và không đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì chỉ đặng tốt về hiệp hôn mà thôi, tất nhiên có ảnh hưởng về danh giá hoặc có chút ít tên tuổi với hàng xóm.

4- TỨ ĐẠT ĐẠO: Là thông đàng hay dể làm ăn

Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tứ Đạt Đạo và số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, lại đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, có nhiều điểm hạp cộng lại, tất nhiên vợ chồng sẽ tạo nên sự nghiệp khá giả, sống trong cảnh thuận lợi dễ làm ăn.

Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Tứ Đạt Đạo và thêm số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, nhưng không đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ hạp đặng hai phần mà thôi, tất nhiên cũng đặng sự ấm no và tạo nên gia đình êm ấm.

Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tứ Đạt Đạo mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và không hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì chỉ đặng tốt về hiệp hôn mà thôi, tất nhiên cảnh vợ chồng ấy cũng tạm gọi là đủ no, nơi ăn chốn ở có phần chật vật.

5- BIỆT LY: Là lìa sống hay lìa thác

Vợ chồng ở với nhau số gặp số Ngũ Biệt Ly và số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt, làm ăn không đặng hưởng phúc đức của cha mẹ đôi bên, có nhiều điểm xấu cộng lại, tất nhiên sớm khóc hận, duyên kiếp bẽ bàng, kẻ mất người còn hoặc xa nhau vĩnh viễn, mặc dầu yêu thương cho thế mấy cũng không tránh khỏi.

Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Ngũ Biệt Ly và số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt, nhưng đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng một phần mà thôi, tất nhiên từ từ sanh điều gây cấn, trái ngang rồi xa nhau cũng không thể ở đặng.

Vợ chồng ở với nhau số gặp số Ngũ Biệt Ly nhưng số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt và đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng hai phần mà thôi, tất nhiên cũng tạm ở đặng một thời gian kéo dài nhưng thường bị ốm đau hoặc mất sự ấm êm trong gia đạo.
“Kỵ nhẹ lìa sống với nhau
Kỵ nặng lìa thác sầu đau một mình”.

Cùng Danh Mục

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *