Những tuổi nào hợp với trai tuổi BÍNH NGỌ

Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1, tháng 7 âm lịch, trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi.

tuoi-ngo1

Nếu phạm số thay đổi dầu lựa chọn tuổi tốt cách mấy cũng không tránh khỏi số đã định, còn số đặng một chồng một vợ rủi gặp tuổi kỵ cũng có thể giảm và hy vọng ở đặng, đó là điều rất cần cho việc .

Duyên tiền định: Mỗi phần luận đoán được chia làm 3 phần: đại kỵ, hiệp hôn tốt và chú giải thêm. Tất cả đều là suy luận và phỏng đoán bởi lẽ, sự thành bại trong hôn nhân còn phải phụ thuộc vào những yếu tố chính như: Phước đức mà mình tạo ra, phước đức cha mẹ để lại và phước đức mà con cái đem đến. Vậy nên, đây chỉ là tài liệu tham khảo.

Tuổi: BÍNH NGỌ
(Đại Kỵ Hiệp Hôn)

Trai tuổi Bính Ngọ đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây.
Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Bính Ngọ.
1. Chồng tuổi Bính Ngọ vợ tuổi Đinh Mùi
Chồng vợ đồng 1 tuổi
ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)
2. Chồng tuổi Bính Ngọ vợ tuổi Kỷ Dậu
Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi
ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng)
3. Chồng tuổi Bính Ngọ vợ tuổi Quí Sửu
Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi
ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)
4. Chồng tuổi Bính Ngọ vợ tuổi Kỷ Mùi
Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi
ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)
5. Chồng tuổi Bính Ngọ vợ tuổi Tân Dậu
Vợ lớn hơn chồng 15 tuổi
ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng)
6. Chồng tuổi Bính Ngọ vợ tuổi Tân Sửu
Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi
ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)

Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 15, 19, 21, 27, 31, 33, 39 tuổi.
Gái tuổi này kỵ có chồng năm 16, 17, 23, 28, 29, 35, 40 tuổi.
Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng.
Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1, tháng 7 âm lịch, trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi.

Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Dậu mới nhằm căn duyên.

XIN LƯU Ý

Trai tuổi Bính Ngọ sanh tháng 1, 4, 2, 8, 3, 9 và tháng 12 âm lịch, như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ.
Gái tuổi Bính Ngọ sanh tháng 1, 4, 2 và tháng 5 âm lịch, như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng.
Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 âm lịch, số khắc con, khó sanh và khó nuôi.

Tuổi: BÍNH NGỌ
(Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng)

Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi BÍNH NGỌ
(Chồng vợ đồng một tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu, thiểu phước gặp khá, nhưng buổi đầu làm ăn chưa được trơn tốt, hào tài ấm no, hào con thiểu số, sanh con đầu là gái hạp, vật dụng trong nhà thường dùng.
Tánh người vợ hay rầu lo, ít vui vẻ, tánh lạt lòng, hay có bệnh nhỏ, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung ở với nhau chung lo làm ăn tốt.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, về hào con thiểu phước.

Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi MẬU THÂN
(Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đặng thông suốt, đặng có chút ít chức phận dễ làm ăn, hào tài ấm no, hào con rất ít, và có số nuôi con nuôi, vật dụng trong nhà thường dùng.
Tánh người vợ thông minh, hay giao thiệp, ưa kinh sách, bản thân hay có tiểu bệnh tật, ý tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp, chung sống với nhau cần năng cũng đặng ấm no trung bình.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, về hào con thiểu phước.

Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi CANH TUẤT
(Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, thường gặp cảnh thiếu nghèo, qua hạn cũng đặng ấm no, hào tài đủ no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà khiếm dụng.
Tánh người vợ hay lo tính, chân hay đi nhiều, bản thân có tiểu tật, ở với nhau vợ chồng đặng hòa hạp, nên có chí cần năng và chung lo làm ăn đặng.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, khá bền chí và kiên cố cũng đặng ấm no.

Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi TÂN HỢI
(Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu, còn thiểu phước thì đặng khá, lo tính, tánh sáng, hào tài tương vượng, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ.
Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung ở với nhau làm ăn sẽ đặng lập nên sự nghiệp.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên chung lo làm ăn không chi đáng kỵ

Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi NHÂM TÝ
(Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá, nhưng phải có nhiều phen thành bại rồi mới dễ làm ăn, hào tài ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà đủ dùng.
Tánh người vợ vui vẻ, có duyên, hay giao thiệp, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng hay xung khắc, ở với nhau nên kiên nhẫn làm ăn mới đặng lập nên.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, đặng sự bình an và
ấm no.

Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi GIÁP DẦN
(Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng thông suốt, cầu lo việc chi cũng có quí nhơn giúp đở, hào tài đủ dùng, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà khiếm dụng.
Tánh người vợ ít đặng vui vẻ, lòng hay lo tính, hay giao thiệp, tình bạn, tánh thông minh, ở với nhau vợ chồng c ũng đ ặngg hòa hạp, chung sống đồng lo làm ăn đặng.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, đặng sự bình an và ấm no.

Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi ẤT MẸO
(Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá, hoặc có chút ít chức phận thêm tốt, hào tài bình thường, hào con rất ít, và có số nuôi con nuôi, vật dụng trong nhà thường dùng.
Tánh người vợ hay hòa thuận với đời, hay yêu chuộng người, bản thân hay tiểu bệnh, tánh tình chồng vợ hòa hạp, ở với nhau làm ăn cũng đặng ấm no.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về hào con thiểu phước.

ĐOÁN PHỤ THÊM

Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi BÍNH THÌN
(Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ no, hào con thiểu số.
Tánh người vợ hay đi nhiều, tánh sáng, bôn ba, hay lo tính, trong mình có tiểu tật, ý tình vợ chồng hòa thuận, khá cần năng chung sống mới ấm no.

Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi ĐINH TỴ
(Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con rất ít.
Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền tài, ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít hạp ý, việc làm ăn đặng nên nhà.

Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi MẬU NGỌ
(Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con đông đủ.
Tánh người vợ lanh lẹ, vui vẻ, có duyên, có số tạo giữ tiền tài, lời nói hay thắc mắc, tánh tình chồng vợ hòa thuận, chung ở với nhau làm ăn tốt.

Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi CANH THÂN
(Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con thiểu số.
Tánh người vợ hay rầu lo, ít vui vẻ, bản thân có tiểu tật, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, chung lo làm ăn đặng hưởng ấm no.

Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi NHÂM TUẤT
(Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ no qua ngày, hào tài trung bình.
Tánh người vợ thông minh, lanh lẹ, hay giao thiệp, ít thua ai, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ý tình vợ chồng hòa hạp, khá kiên cố mới đủ no.

Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi QUÍ HỢI
(Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con trung bình.
Tánh người vợ hiền và tề chỉnh, tánh thông minh, làm có tài cũng thường bị hao tài, tánh tình chồng vợ hòa thuận, chung sống làm ăn đặng nên nhà.

Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi GIÁP TÝ
(Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con rất ít.
Tánh người vợ tánh sáng, lanh lẹ, hay lo tính hay giao thiệp, ít vui vẻ, ở với nhau vợ chồng xung khắc, khá nhẫn nại làm ăn đặng tốt.

Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi ẤT TỴ
(Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá, nhưng buổi đầu chưa được tốt trọn, hào tài ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt đều có thứ tự.
Tánh người vợ lòng hay lo tính, miệng hay rầy nói, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp, chung sống với nhau làm ăn cũng đặng nên nhà.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về lờI tiếng nên nhẫn nại và chung lo làm ăn tốt.

Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi GIÁP THÌN
(Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, phải chịu cảnh thiếu nghèo, làm có tiền hay khiến điều hao tốn, hào tài đủ no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà khiếm dụng.
Tánh người vợ hay rầu lo, ít vui vẻ, hay có bệnh nhỏ, số khó giữ tiền tài, ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp, ở với nhau kiên cố đồng lo mới đặng ấm no.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên bền chí và cần năng.

ĐOÁN PHỤ THÊM

Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi NHÂM DẦN
(Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con rất ít.

Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi CANH TÝ
(Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con đông đủ.

Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi KỶ HỢI
(Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con rất ít.
Tánh người vợ hay lo tính, hay rầy nói, có số tạo tiền tài, ý tình vợ chồng lời tiếng ít hòa hạp, nên thương lẫn làm ăn tốt.

Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi MẬU TUẤT
(Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ no, hào con trung bình.
Tánh người vợ hay rầu lo, ít vui vẻ, tánh lạt lòng, hay có tiểu bệnh, lời nói hay thắc mắc, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, khá kiên cố mới ấm no.

CHÚ THÍCH:

1- NHỨT PHÚ QUÝ: Là giàu có hay dư giả

Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhứt Phú Quý và số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, lại đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, đặng 3 điểm cộng lại tất nhiên sẽ tạo nên một sự nghiệp lớn lao, sống trong cảnh phù hoa hạnh phúc.

Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Nhứt Phú Quý và thêm mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, nhưng không đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt ở 2 điểm mà thôi, tất nhiên cũng tạo nên sự nghiệp khá giả, sống trong cảnh ấm no.

Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhứt Phú Quý mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và không đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì chỉ có phần hơi để làm ăn mà thôi.

2- NHÌ BẦN TIỆN: Là nghèo hèn hay thiếu thốn

Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhì Bần Tiện và số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt, lại không hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, có nhiều điểm xấu cộng lại, tất nhiên sẽ sống trong cảnh khốn khổ, vất vả không nơi nương tựa, thiếu ăn thiếu mặc.

Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Nhì Bần Tiện và số mạng cá nhân của vợ chồng không đặng tốt, nhưng đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng 1 phần mà thôi, tất nhiên sự sống cũng tạo gọi đủ no và tạo đ ặng nơi ăn chốn ở.

Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhì Bần Tiện mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng hai phần mà thôi, tất nhiên ngày hậu cũng tạo nên nhà cửa sống trong cảnh bình đẳng ấm no.

3- TAM VINH HIỂN : Là quyền tước hay chức phận

Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tam Vinh Hiển và số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, lại đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, có nhiều điểm tốt cộng lại, tất nhiên sẽ có quyền tước cao sang, đặng có danh giá bốn phương, nhiều người kính mến.

Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Tam Vinh Hiển và số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, nhưng không đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng có 2 phần mà thôi, tất nhiên đặng có danh giá chức tước tầm thường, cũng có địa vị với xã hội.

Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tam Vinh Hiển mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và không đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì chỉ đặng tốt về hiệp hôn mà thôi, tất nhiên có ảnh hưởng về danh giá hoặc có chút ít tên tuổi với hàng xóm.

4- TỨ ĐẠT ĐẠO: Là thông đàng hay dể làm ăn

Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tứ Đạt Đạo và số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, lại đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, có nhiều điểm hạp cộng lại, tất nhiên vợ chồng sẽ tạo nên sự nghiệp khá giả, sống trong cảnh thuận lợi dễ làm ăn.

Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Tứ Đạt Đạo và thêm số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, nhưng không đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ hạp đặng hai phần mà thôi, tất nhiên cũng đặng sự ấm no và tạo nên gia đình êm ấm.

Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tứ Đạt Đạo mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và không hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì chỉ đặng tốt về hiệp hôn mà thôi, tất nhiên cảnh vợ chồng ấy cũng tạm gọi là đủ no, nơi ăn chốn ở có phần chật vật.

5- BIỆT LY: Là lìa sống hay lìa thác

Vợ chồng ở với nhau số gặp số Ngũ Biệt Ly và số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt, làm ăn không đặng hưởng phúc đức của cha mẹ đôi bên, có nhiều điểm xấu cộng lại, tất nhiên sớm khóc hận, duyên kiếp bẽ bàng, kẻ mất người còn hoặc xa nhau vĩnh viễn, mặc dầu yêu thương cho thế mấy cũng không tránh khỏi.

Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Ngũ Biệt Ly và số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt, nhưng đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng một phần mà thôi, tất nhiên từ từ sanh điều gây cấn, trái ngang rồi xa nhau cũng không thể ở đặng.

Vợ chồng ở với nhau số gặp số Ngũ Biệt Ly nhưng số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt và đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng hai phần mà thôi, tất nhiên cũng tạm ở đặng một thời gian kéo dài nhưng thường bị ốm đau hoặc mất sự ấm êm trong gia đạo.
“Kỵ nhẹ lìa sống với nhau
Kỵ nặng lìa thác sầu đau một mình”.

6- TUYỆT MẠNG thì cũng nguy hiểm như số BIỆT LY vậy, nghiêng về lìa thác nhiều hơn.

+ Giải về hào con:

1- HÀO CON ĐA SỐ: Là từ 7 đứa con sắp lên
2- HÀO CON ĐÔNG ĐỦ: Là từ 5 đến 6 đứa
3- HÀO CON TRUNG BÌNH: Là từ 3 đến 4 đứa
4- HÀO CON THIỂU SỐ: Là từ 1 đến 2 đứa.
5- HÀO CON RẤT ÍT: Có nghĩa là 1 đứa con hay xin con nuôi hoặc không con

Cùng Danh Mục

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *