Những người hợp với trai tuổi KỶ DẬU

Trai tuổi Kỷ Dậu sanh tháng 9, 1, 4, 2, 8 và tháng 3 âm lịch, như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ.

tuoi-dau

Duyên tiền định: Mỗi phần luận đoán được chia làm 3 phần: đại kỵ, hiệp hôn tốt và chú giải thêm. Tất cả đều là suy luận và phỏng đoán bởi lẽ, sự thành bại trong hôn nhân còn phải phụ thuộc vào những yếu tố chính như: Phước đức mà mình tạo ra, phước đức cha mẹ để lại và phước đức mà con cái đem đến. Vậy nên, đây chỉ là tài liệu tham khảo.

Tuổi: KỶ DẬU
(Đại Kỵ Hiệp Hôn) 

Trai tuổi Kỷ Dậu đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây.
Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Kỷ Dậu.
1. Chồng tuổi Kỷ Dậu vợ tuổi Kỷ Dậu
Chồng vợ đồng 1 tuổi
Ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)
2. Chồng tuổi Kỷ Dậu vợ tuổi Ất Mẹo
Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi
Ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)
3. Chồng tuổi Kỷ Dậu vợ tuổi Mậu Ngọ
Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi
Ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng)
4. Chồng tuổi Kỷ Dậu vợ tuổi Tân Dậu
Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi
Ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)
5. Chồng tuổi Kỷ Dậu vợ tuổi Đinh Mẹo
Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi
Ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)
6. Chồng tuổi Kỷ Dậu vợ tuổi Bính Ngọ
Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi
Ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng)
7. Chồng tuổi Kỷ Dậu vợ tuổi Quí Dậu
Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi
Ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)

Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18, 20, 26, 30, 32, 38, 42 tuổi.
Gái tuổi này kỵ có chồng năm 17, 18, 24, 29, 30, 36, 41 tuổi.
Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng.
Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4, tháng 10 âm lịch, âm lịch, trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi.
Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Ngọ mới nhằm căn duyên.

XIN LƯU Ý

Trai tuổi Kỷ Dậu sanh tháng 9, 1, 4, 2, 8 và tháng 3 âm lịch, như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ.
Gái tuổi Kỷ Dậu sanh tháng 5, 2, 1 và tháng 4 âm lịch, như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng.
Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 âm lịch, số khắc con, khó sanh và khó nuôi.

Tuổi: KỶ DẬU
(Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) 

Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi CANH TUẤT
(Chồng vợ đồng một tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính mọi việc đặng thông suốt, làm ăn thường gặp người tương trợ, hào tài thạnh vượng, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà đủ dùng.
Tánh người vợ tánh sáng, hay lo tính, chân hay đi nhiều, bản thân có tiểu tật, tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp, chung ở với nhau làm ăn mới đặng nên sự nghiệp.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, đặng hưởng phúc và bình an.

Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi TÂN HỢI
(Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có thân thế và danh giá với đời, ăn nói dễ dàng, trong ngoài đều yên thuận, hào tài phát đạt, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ.
Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng hòa hạp, chung sống với nhau làm ăn mới đặng nên sự nghiệp.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, đồng lo làm ăn rất tốt.

Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi NHÂM TÝ
(Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đ ặngg sang số, nhiều người mến thương, hoặc có chức phận thêm tốt, cầu lo đều thông suốt, hào tài tương vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang.
Tánh người vợ vui vẻ, có duyên, hay giao thiệp, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ỡ với nhau vợ chồng lời tiếng ít đặng hòa hạp, n ên chung lo làm ăn đặng tốt.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.

Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi QUÍ SỬU
(Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng khá, phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian, qua hạn sẽ dựng tạo nên, hào tài ấm no, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.
Tánh người vợ lòng hay lo tính, có duyên, vui vẻ, bản thân hay có tiểu bệnh, có số tạo giữ tiền tài, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung sống với nhau kiên cố ngày hậu đặng lập nên.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, đến sau t o đặng nên
nhà.

Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi GIÁP DẦN
(Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá, nhưng buổi đầu làm ăn chưa đặng phát đạt cho lắm, hào tài bình thường, hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng.
Tánh người vợ ít đặng vui vẻ, lòng hay lo tính, hào tài giao thiệp tình bạn, tánh thông minh, ý tình vợ chồng hòa hạp, chung ở với nhau thương lẫn làm ăn đặng.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, có chí kiên nhẫn và chung lo mới đặng trọn tốt.

Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi BÍNH THÌN
(Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng, ăn nói hay cầu lo đều thông suốt, gặp khó hóa dễ, hào tài tương vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng.
Tánh người vợ chân hay đi nhiều, hay bôn ba, lo tính trong mình có tiểu tật, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn nên kiên cố và chung lo sẽ đặng hưởng ấm no và bình an.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, không chi đáng kỵ.

Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi ĐINH TỴ
(Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá và thân thế, nhiều người mến thương, trong ngoài đều yên thuận, hào tài phát đạt, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ.
Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ lời tiếng ít đặng hòa hạp, chung ở với nhau làm ăn mới đặng lập nên sự nghiệp
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, nên hòa hạp làm ăn rất tốt.

ĐOÁN PHỤ THÊM

Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi KỶ MÙI
(Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài trung bình, hào con đông đủ.
Tánh người vợ thông minh, hay lo tính, có duyên, vui vẻ, ăn nói việc chi cũng dễ, ý tình vợ chồng hòa thuận, ở với nhau đồng lo ngày hậu đặng nên nhà.

Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi CANH THÂN
(Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng ốt, hào tài trung bình, hào con trung bình.
Tánh người vợ hay rầu lo, ít vui vẻ, bản thân có tiểu tật, tánh tình chồng vợ hòa hạp, có chí kiên cố làm ăn tốt.

Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi NHÂM TUẤT
(Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con đông đủ.
Tánh người vợ thông minh, lanh lẹ, hay giao thiệp, ít thua ai, làm có tiền hay khiến điều hao tốn, ở với nhau vợ chồng ít hòa hạp nên kiên cố làm ăn đặng.

Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi QUÍ HỢI
(Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con đông đủ.
Tánh người vợ hiền, chỉnh tề, thông minh, làm có tài hay khiến điều hao tốn, tánh tình chồng vợ hòa thuận, chung sống kiên cố làm ăn tốt.

Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi GIÁP TÝ
(Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con thiểu số.
Tánh người vợ lanh lẹ, hay lo tính, hay giao thiệp, ít vui vẻ, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, chung lo làm ăn đặng cảnh ấm no.

Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi ẤT SỬU
(Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài bình thường, hào con trung bình.
Tánh người vợ hay rầy nói, hay có bệnh nhỏ, có số tạo tiền tài, ý tình vợ chồng lời tiếng ít đặng hòa hạp, khá thương lẫn ngày hậu làm nên.

Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi BÍNH DẦN
(Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con thiểu số.
Tánh người vợ chân hay đi, hay giao thiệp, tánh cộc, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh tình chồng vợ hòa thuận, nên kiên cố làm ăn đặng tốt.

Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi MẬU THÂN
(Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu còn thiểu phước thì đặng khá, buổi đầu làm ăn trung bình, đến sau đặng tốt, hào tài trung bình, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà đủ dùng.
Tánh người vợ thông minh, hay giao thiệp, ưa kinh sách, bản thân hay có tiểu bệnh tật, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung sống với nhau chung lo làm ăn mới đặng nên nhà.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.

Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi MẬU THÂN
(Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, vợ chồng đều riêng lo, hào tài đủ dùng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà khiếm dụng.
Tánh người vợ tánh sáng, lanh lẹ, hay giao thiệp, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp, nên đồng một lòng kiên cố làm ăn đặng hưởng sự ấm no.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, về hào tài hay luân chuyển.

Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi GIÁPTHÌN
(Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con đông đủ.
Tánh người vợ hay rầu lo, ít vui vẻ, có tiểu bệnh, có số tạo giữ tiền tài, tánh tình chồng vợ hòa hạp, việc làm ăn chung lo đặng cảnh ấm no.

Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi NHÂM DẦN
(Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con trung bình.
Tánh người vợ hay đi nhiều, ăn nói lanh lẹ, có tiểu tật, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ý tình vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn đặng nên nhà.

Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi TÂN SỬU
(Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con đông đủ.
Tánh người vợ lanh lẹ, hay giao thiệp, hay đi nhiều, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh tình chồng vợ ít đặng hạp ý, khá kiên cố làm ăn nên.

CHÚ THÍCH:

1- NHỨT PHÚ QUÝ: Là giàu có hay dư giả

Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhứt Phú Quý và số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, lại đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, đặng 3 điểm cộng lại tất nhiên sẽ tạo nên một sự nghiệp lớn lao, sống trong cảnh phù hoa hạnh phúc.

Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Nhứt Phú Quý và thêm mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, nhưng không đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt ở 2 điểm mà thôi, tất nhiên cũng tạo nên sự nghiệp khá giả, sống trong cảnh ấm no.

Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhứt Phú Quý mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và không đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì chỉ có phần hơi để làm ăn mà thôi.

2- NHÌ BẦN TIỆN: Là nghèo hèn hay thiếu thốn

Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhì Bần Tiện và số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt, lại không hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, có nhiều điểm xấu cộng lại, tất nhiên sẽ sống trong cảnh khốn khổ, vất vả không nơi nương tựa, thiếu ăn thiếu mặc.

Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Nhì Bần Tiện và số mạng cá nhân của vợ chồng không đặng tốt, nhưng đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng 1 phần mà thôi, tất nhiên sự sống cũng tạo gọi đủ no và tạo đ ặng nơi ăn chốn ở.

Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhì Bần Tiện mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng hai phần mà thôi, tất nhiên ngày hậu cũng tạo nên nhà cửa sống trong cảnh bình đẳng ấm no.

3- TAM VINH HIỂN : Là quyền tước hay chức phận

Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tam Vinh Hiển và số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, lại đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, có nhiều điểm tốt cộng lại, tất nhiên sẽ có quyền tước cao sang, đặng có danh giá bốn phương, nhiều người kính mến.

Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Tam Vinh Hiển và số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, nhưng không đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng có 2 phần mà thôi, tất nhiên đặng có danh giá chức tước tầm thường, cũng có địa vị với xã hội.

Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tam Vinh Hiển mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và không đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì chỉ đặng tốt về hiệp hôn mà thôi, tất nhiên có ảnh hưởng về danh giá hoặc có chút ít tên tuổi với hàng xóm.

4- TỨ ĐẠT ĐẠO: Là thông đàng hay dể làm ăn

Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tứ Đạt Đạo và số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, lại đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, có nhiều điểm hạp cộng lại, tất nhiên vợ chồng sẽ tạo nên sự nghiệp khá giả, sống trong cảnh thuận lợi dễ làm ăn.

Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Tứ Đạt Đạo và thêm số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, nhưng không đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ hạp đặng hai phần mà thôi, tất nhiên cũng đặng sự ấm no và tạo nên gia đình êm ấm.

Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tứ Đạt Đạo mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và không hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì chỉ đặng tốt về hiệp hôn mà thôi, tất nhiên cảnh vợ chồng ấy cũng tạm gọi là đủ no, nơi ăn chốn ở có phần chật vật.

5- BIỆT LY: Là lìa sống hay lìa thác

Vợ chồng ở với nhau số gặp số Ngũ Biệt Ly và số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt, làm ăn không đặng hưởng phúc đức của cha mẹ đôi bên, có nhiều điểm xấu cộng lại, tất nhiên sớm khóc hận, duyên kiếp bẽ bàng, kẻ mất người còn hoặc xa nhau vĩnh viễn, mặc dầu yêu thương cho thế mấy cũng không tránh khỏi.

Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Ngũ Biệt Ly và số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt, nhưng đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng một phần mà thôi, tất nhiên từ từ sanh điều gây cấn, trái ngang rồi xa nhau cũng không thể ở đặng.

Vợ chồng ở với nhau số gặp số Ngũ Biệt Ly nhưng số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt và đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng hai phần mà thôi, tất nhiên cũng tạm ở đặng một thời gian kéo dài nhưng thường bị ốm đau hoặc mất sự ấm êm trong gia đạo.
“Kỵ nhẹ lìa sống với nhau
Kỵ nặng lìa thác sầu đau một mình”.

Cùng Danh Mục

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *